پنج عامل اصلی که در کتاب “اثر مرکب” برای دستیابی به موفقیت در زندگی شخصی و حرفه‌ای توصیه شده‌اند، عبارتند از:

مهارت‌های فردی: این عامل شامل توانایی‌های فردی مانند ارتباط برقراری مؤثر، مدیریت زمان، حل مسئله، تصمیم‌گیری، استفاده بهینه از منابع و استراتژی‌های یادگیری می‌شود.

اهداف: این عامل شامل تعیین اهداف و برنامه‌ریزی برای دستیابی به آن‌ها می‌شود. به دست آوردن هدف‌های خود، مسیر دستیابی به موفقیت را واضح می‌کند.

انگیزه: این عامل شامل شناخت و تغذیه از انگیزه‌های شخصی است. شخص باید بداند چه چیزی او را به دستیابی به اهدافش ترغیب می‌کند و چگونه می‌تواند این انگیزه‌ها را در زندگی خود تقویت کند.

تعاملات اجتماعی: این عامل شامل تعامل با افراد دیگر است. تعامل مؤثر با دیگران، ارتباطات مثبت، تحرک در شبکه‌های اجتماعی و گسترش دادن شبکه‌های ارتباطی می‌تواند به افزایش موفقیت در زندگی شخصی و حرفه‌ای کمک کند.

محیط: این عامل شامل محیط فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی است. به دست آوردن محیطی سازگار با اهداف و مهارت‌های شخص، امکان ارتقای موفقیت را فراهم می‌کند.