امر به معروف و نهی از منکر از منظر سیاست جنایی اسلام و ایـران (با رویکرد ‌پیشگیری از وقوع جرم)

کتاب های مرتبط

فهرست مطالب

چكيده 9
مقدمه 10
فصل اول: جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام و سایر ادیان 12
گفتار اول- لغت شناسی امر به معروف و نهی از منکر: 12
مبحث اول- معناي امر: 12
مبحث دوم- معناي نهي 14
مبحث سوم- معناي معروف 15
مبحث چهارم- معناي منکر 16
مبحث پنجم- معناي امر به معروف و نهي از منكر 16
گفتار دوم- جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام 18
مبحث اول- امر به معروف و نهي از منكر از نگاه قرآن: 18
مبحث دوم- امر به معروف و نهي از منكر در روايات 22
مبحث سوم- امر به معروف و نهي از منكر در سيره عملي پيامبران و امامان 25
مبحث چهارم- امر به معروف و نهي از منكر از نگاه علماي دين: 31
گفتار سوم- امر به معروف و نهي از منكر در ساير اديان: 38
مبحث اول- در تورات يهوديان: 38
مبحث دوم- در انجيل مسيحيان: 40
مبحث سوم- در اوستا زرتشتيان 40
فصل دوم: شرايط، مراتب و آثار امر به معروف و نهي از منكر 42
گفتار اول- شرايط امر به معروف و نهي از منكر 42
مبحث اول- شناخت معروف و منكر: 42
مبحث دوم- احتمال تاثير 45
مبحث سوم- استمرار بر گناه 46
مبحث چهارم- بر امر و نهي مفسده‌اي همچون ضرر مالي و جاني مترتب نباشد 47
مبحث پنجم- پرهيز از توهين و رعايت حفظ شئون 48
گفتار دوم- مراتب امر به معروف و نهي از منكر 49
مبحث اول- احساس قلبي 49
مبحث دوم- اظهار ناراحتي 50
مبحث سوم- اظهار زباني/ گفتاري 51
مبحث چهارم- برخورد عملي/يدي 52
مبحث پنجم- جهاد: 52
گفتار سوم- آثار امر به معروف و نهی از منکر 55
مبحث اول- آثار فردی 57
مبحث دوم- آثار اجتماعی 59
فصل سوم: چيستي و انواع سياست جنايي: 63
گفتار اول- چیستی سیاست جنایی 63
مبحث اول- معناي لغوي سياست 63
مبحث دوم- معناي لغوي جنايي 66
مبحث سوم- تعريف سياست جنايي 67
مبحث چهارم- معناي اصطلاحي سياست جنايي 68
مبحث پنجم- تفاوت سياست جنايي با سياست كيفري 71
گفتار دوم- انواع سياست جنايي 72
مبحث اول- حوزه سياست جنايي 72
مبحث دوم- نقش مردم در سياست جنايي 75
فصل چهارم: بررسي امر به معروف و نهي از منكر در اسناد بين‌المللی 80
گفتار اول- امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به يکديگر در اسناد بين‌المللی 81
مبحث اول- دیباچه میثاقین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ديباچه اعلاميه جهاني حقوق بشر 81
مبحث دوم- ماده 1 اعلاميه جهانی حقوق بشر 81
مبحث سوم- مواد 3 و 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر 82
مبحث چهارم- بند الف ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر 82
مبحث پنجم- بند 2 ماده 14 ميثاق حقوق مدني سياسي 82
مبحث ششم- در بند الف ماده 15 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 82
گفتار دوم- امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت در اسناد بين‌المللی 83
مبحث اول- ماده 27 اعلاميه جهانی حقوق بشر 83
مبحث دوم- بند الف ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر 83
گفتار سوم- امر به معروف و نهی از منکر دولت نسبت به مردم در اسناد بين‌المللی 83
مبحث دوم- ماده 9 ميثاق حقوق مدنی و سياسي 84
گفتار چهارم- شرايط، حدود و کيفيت انجام امر به معروف و نهی از منکر در اسناد بين‌المللی 84
مبحث اول- ابتدای بند 1 ماده 15 ميثاق حقوق مدنی و سياسی 84
مبحث دوم- بند 3 ماده 18 ميثاق حقوق مدنی و سياسي 85
مبحث سوم- ماده 5 اعلاميه جهانی حقوق بشر 85
مبحث چهارم- در ماده 12 و بند ب ماده 29 اعلاميه جهانی حقوق بشر 85
فصل پنجم: سياست جنايي قانونگذار ايران در خصوص امر به معروف و نهي از منكر 86
گفتار اول- امر به معروف و نهي از منكر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 86
مبحث اول- امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به دولت 87
مبحث دوم- امر به معروف و نهي از منكر دولت نسبت به مردم 96
مبحث سوم- امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به مردم 105
گفتار دوم- بررسي امر به معروف و نهي از منکر در قوانين عادي 107
مبحث اول- قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 107
مبحث دوم- قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361 108
مبحث سوم- قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366 110
مبحث چهارم- قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1/10/1371 110
مبحث پنجم- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 111
مبحث ششم- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30/10/1389 111
گفتار سوم- امر به معروف و نهي از منكر در ساير مصوبات 113
مبحث اول- آيين‌نامه اجرايي قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده مصوب 10/7/1362 113
مبحث دوم- آيين‌نامه اجرايي انجمن‌هاي اسلامي واحدهاي اداري مصوب 7/5/1368 114
مبحث سوم- تشکيل ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر به دستور مقام معظم رهبري در سال 1372 114
مبحث چهارم- آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 30/3/1372 117
مبحث پنجم- اساسنامه نهادنمايندگي مقام‌معظم‌رهبري در دانشگاهها مصوب3/12/1372شوراي‌عالي‌ انقلاب‌فرهنگي 117
مبحث ششم- آيين‌نامه اجرايي دستورالعمل مقام معظم رهبري در خصوص فعاليتهاي فرهنگي که جنبه ديني دارند مصوب 25/2/1375 شوراي عالي انقلاب فرهنگي 118
مبحث هفتم- سياستهاي مقابله با تهاجم فرهنگي مصوب24/12/1379 شوراي عالي انقلاب فرهنگي 119
مبحث هشتم- آيين‌نامه ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي مصوب21/7/1383 قوه قضائيه 120
مبحث نهم- راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف شوراي مصوب 4/5/1384 عالي انقلاب فرهنگي 122
مبحث دهم- بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي در خصوص تشكيل شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر مصوب 29/5/1385 122
فصل ششم: نقد و بررسي سياست جنايي قانونگذار ايران در قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 124
گفتار اول- پيشينه قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 125
مبحث اول- ارائه طرح اوليه در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي 125
مبحث دوم- تقاضاي رسيدگي به طرح در شروع به كار دوره نهم مجلس شوراي اسلامي 126
مبحث سوم- ارائه طرح با عنواني جديد در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي 127
گفتار دوم- بررسي قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 129
مبحث اول- مقايسه با اقدامات صورت گرفته در گذشته: 130
مبحث دوم- محاسن اجرايي شدن قانون 135
مبحث سوم- معايب قانون 137
مبحث چهارم- تجزيه و تحليل جرم انگاری‌های جديد صورت‌گرفته در قانون 139
مبحث پنجم- نتيجه‌گيري و جمع‌بندی 142
مبحث ششم- پیشنهادات 144
فهرست منابع فارسي 146
فهرست منابع غيرفارسي 152

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “امر به معروف و نهی از منکر از منظر سیاست جنایی اسلام و ایـران (با رویکرد ‌پیشگیری از وقوع جرم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *