تشخیص و درمان اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

کتاب های مرتبط

فصل اول: آشنایی اولیه با ابعاد تاریخی استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD........... 7

اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه..................................................................................................... 7

تاریخچه اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه...................................................................................... 9

فصل دوم: ملاک‌های تشخیصی استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD.................... 13

ملاک‌های تشخیصی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه............................................................... 13

1-نشانه‌‌های تجربه مجدد؛......................................................................................................... 14

2-نشانه‌‌های اجتناب شامل؛....................................................................................................... 14

3-بیش برانگیختگی روانی شامل نشانه‌‌هایی مانند؛.................................................................. 14

فصل سوم: شروع، سیر، شدت، ماهیت استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD........ 19

عوامل مؤثر در شروع، سیر، شدت و ماهیت اختلال(PTSD)............................................................. 19

پیش‌آگهی................................................................................................................................... 19

1-عوامل پیش از حادثه آسیب‌زای حاد......................................................................................... 23

2-عوامل مربوط به خود حادثه آسیب‌زا......................................................................................... 24

3- عوامل پس از حادثه آسیب‌زای حاد......................................................................................... 24

شناخت و هیجان PTSD به‌عنوان يك اختلال هيجاني.................................................................... 25

اختلال هیجانی........................................................................................................................... 25

نظریه‌‌های شناختی PTSD................................................................................................................ 31

نظریه‌‌های مبتنی طرح‌واره.......................................................................................................... 31

فرمول‌بندی آسیب‌شناسی هوروویتز از نشانگان‌های پاسخ به استرس...................................... 33

نظریه‌‌های شبکه تداعی.............................................................................................................. 35

نظریه پردازش هیجانی شبکه ترس ادنا فوآ و همکاران............................................................ 36

علل تفاوت‌های فردی در واکنش‌های پس از حادثه آسیب‌زای حاد................................................. 37

نظریه بازنمایی دوگانه....................................................................................................................... 38

مدل شناختی اهلرز و کلارک............................................................................................................ 40

نحوه بازنمایی با دیگر اطلاعات رویدادی در حافظه درازمدت.......................................................... 40

همه‌‌گیرشناسی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه......................................................................... 43

بیماری‌‌های همراه اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه (PTSD)...................................................... 44

سبب‌‌شناسی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه.............................................................................. 44

1-عامل فشار.............................................................................................................................. 44

2-عوامل خطرساز....................................................................................................................... 45

3-عوامل شناختی- رفتاری........................................................................................................ 45

4-عوامل روان پویشی................................................................................................................ 46

5-عوامل زیستی......................................................................................................................... 47

دستگاه نورآدرنژیک.......................................................................................................................... 48

دستگاه اوپیوییدی............................................................................................................................. 48

تشخیص اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه................................................................................... 49

خصایص بالینی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه........................................................................ 50

اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه در کودکان و نوجوانان.............................................................. 53

عامل استرس‌زا................................................................................................................................. 54

بازسازی و تجربه مجدد.................................................................................................................... 54

نشانگان جنگ خلیج‌فارس................................................................................................................ 55

شکنجه............................................................................................................................................. 58

شستشوی مغزی............................................................................................................................... 60

تشخیص افتراقی استرس‌ روانی پس از حادثه.................................................................................. 61

سیر و پیش‌آگهی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه...................................................................... 62

فصل چهارم: درمان‌های زیستی و دارویی استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD.... 65

دارودرمانی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه................................................................................ 65

فصل پنجم: درمان‌های روان‌شناختیاسترس‌ روانی پس از حادثه PTSD............... 73

روان‌درمانی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه............................................................................... 73

ملاحظات خاص............................................................................................................................... 75

مدل چندبعدی اهلرز و کلارک......................................................................................................... 78

درمان‌‌های شناختی........................................................................................................................... 86

درمان‌‌های مکمل مبتنی بر ذهن‌آگاهی............................................................................................ 88

پايه و اساس نگرشي ذهن‌آگاهی...................................................................................................... 89

راهبردهای ویژه مقابله با استرس‌ روانی پس از حادثه...................................................................... 90

برنامه شناخت‌درمانی اختلال استرس پس از سانحه (PTSD )......................................................... 97

مراحل درمان‌.................................................................................................................................... 97

ارزیابی روان‌شناختی......................................................................................................................... 98

جلسه اول:......................................................................................................................................... 99

ابعاد شناختی اختلال PTSD..................................................................................................... 101

جلسه دوم....................................................................................................................................... 103

جلسه سوم...................................................................................................................................... 105

جلسه چهارم................................................................................................................................... 106

فن بررسی شواهد..................................................................................................................... 107

شواهد تأییدکننده / شواهد رد کننده........................................................................................ 107

جلسه پنجم..................................................................................................................................... 107

فن بررسی سود و زیان............................................................................................................. 107

سودهای اعتقاد به این فکر / زیان‌های اعتقاد به این فکر...................................................... 108

جلسه ششم.................................................................................................................................... 108

مواجه سازی خیالی................................................................................................................... 108

جلسه هفتم..................................................................................................................................... 110

جلسه هشتم................................................................................................................................... 111

تمرین خوردن کشمش............................................................................................................. 112

مراقبه وارسی بدنی................................................................................................................... 115

جلسه 9........................................................................................................................................... 117

پذیرش...................................................................................................................................... 118

جلسه 10........................................................................................................................................ 118

کاهش هیجان.......................................................................................................................... 118

ضمیمه: اطلاعات ويژه بیماران در مورد اختلال استرس پس از حادثه................ 121

اختلال استرس پس از حادثه چیست؟............................................................................................ 121

چه عاملی باعث اختلال استرس پس از حادثه می‌شود؟................................................................. 122

اختلال استرس پس از حادثه چگونه به وجود می‌آید؟.................................................................... 122

چگونه درمان‌ شناختی–رفتاری می‌تواند به اختلال استرس پس از حادثه کمک کند؟.................. 123

درمان‌ اختلال استرس پس از حادثه چه مدت طول می‌کشد؟........................................................ 123

آیا دارودرمانی می‌تواند کمکی کند؟............................................................................................... 124

از شما به‌عنوان یک بیمار چه انتظاری می‌رود؟.............................................................................. 124

References:................................................................................................. 125

پیوست‌ها: آزمون‌های تشخیصی استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD................ 133

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تشخیص و درمان اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *