جغرافیای محاسباتی (کتاب الکترونیک)

کتاب های مرتبط

                                           فهرست مطالب

بخش یک.

فصل اول

1-1 مقدمه. 1

1-2 تعاریفی از جغرافیا 2

1-3 اهداف جغرافیا 5

1-4 روش کار جغرافیا 6

1-4-1 جمع­آوری داده­ها 7

1-4-2 پردازش داده­ها 7

1-4-3 تصمیم­گیری یا رسیدن به نتایج تازه 7

1-5 نقش آمار و ریاضی در جغرافیا 8

1-6 جغرافیا در آمار کلاسیک و آمار فضایی.. 10

فصل دوم

2-1 مقدمه. 13

2-2 تفاوت داده و اطلاعات.. 13

2-3 الف) فرم داده­های غیر مکانی (توصیفی) 17

2-3-1 جداول توصیفی.. 17

2-4 ساختارهای داده­های غیر مکانی (توصیفی) 18

2-5 ب) فرم داده­های مکانی. 21

2-5-1 مدل­های برداری.. 22

2-5-2 ساختار مدل رستری.. 24

2-5-3 پیچیدگی­های جهان واقعی و مدلسازی.. 28

فصل سوم

3-1 مقدمه. 31

3-2 الف) رایجترین روش­های نمونه­برداری غیر مکانی. 31

3-2-1 نمونه­برداری تصادفی.. 32

3-2-2 نمونه­برداری سیستماتیک... 32

3-2-3 نمونه­برداری طبقه­بندی شده 34

3-2-4 نمونه­برداری خوشه اي.. 35

3-3 ب) رایجترین روش­های نمونه­برداری مکانی. 37

3-3-1 نمونه­برداری تصادفی در مکان. 37

3-3-2 نمونه­برداری سیستماتیک در مکان. 39

3-3-3 نمونه­برداری طبقه­بندی منظم و غیر مستقیم در مکان. 41

3-3-4 روش­هایی از نمونه­برداری مکانی در دو بعد. 41

3-3-4-1 نمونه­برداری سیستماتیک... 41

3-3-4-2 روش مربع لاتین. 45

3-3-4-3 روش فازی کی مینز. 46

3-3-4-5 روش چاردرخت.. 48

 

 

فصل چهارم

4-1 مقدمه. 53

4-2 الف) طبقه­بندی داده­ها با روش آماری (غیر مکانی) 53

4-2-1 مفهوم فراوانی (مطلق) و روش تنظیم جدول فراوانی.. 57

4-2-2 فراوانی نسبی.. 58

4-2-3 فراوانی تجمعی.. 58

4-2-4 طبقه­بندی دو متغیر. 59

4-3 ب) طبقه­بندی مکانی.. 61

4-3-1 مفهوم درونيابي.. 61

4-3-2 روش­هاي درونيابي.. 63

4-3-2-1 روش­های ترسیمی.. 63

4-3-2-2 روش­هاي جبري (يا قطعي) 66

4-3-2-2-1 روش درونيابي چندجمله­اي (يا تابع روند) 67

4-3-2-2-2 روش درونيابي اسپلاين. 70

4-3-2-2-3 روش درونيابي معکوس فاصله وزني . 72

4-3-3 روش­هاي زمين آماري.. 74

4-3-3-1 روش کريجينگ... 77

4-3-3-1-1 مراحل درونيابي به روش کريجينگ... 77

فصل پنجم

5-1 مقدمه. 92

5-2 الف) توصیف داده­ها با مهمترین شاخص­هاي آماری (غیر مکانی) 92

5-2-1 ميانگين حسابي.. 93

5-2-2 میانگین وزنی.. 94

5-2-3 میانگین متحرک.. 96

5-2-4 ميانه. 98

5-2-5 مد (نما) 98

5-2-6 شاخص­هاي پراکندگي.. 99

5-2-7 واریانس جامعه. 100

5-2-8 انحراف معيار جامعه. 101

5-2-9 دامنۀ میان چارکی.. 101

5-2-10 دامنه تعييرات.. 101

5-2-10 شاخص پراکندگی چارکی.. 102

5-2-11 ضريب تغييرپذيري.. 102

5-3 ب) توصیف داده­ها با شاخص­های آماری مکانی. 102

5-3-1 ميانگين مکاني.. 103

5-3-2 میانگین وزنی مکانی.. 106

5-3-3 میانه مکاني.. 108

5-3-4 عارضه مرکزي.. 111

5-3-5 مفهوم پراکندگی فضایی (تغییرات فضایی) 112

5-3-6 فاصله استاندارد مطلق (انحراف معیار فضایی) 113

5-3-7 فاصله استاندارد نسبي.. 116

5-3-8 توزيع جهت­دار 118

5-3-9 ميانگين جهت­دار 121

5-3-9-1 مفهوم واریانس دایره­ای در میانگین جهت­دار 123

فصل ششم

6-1 مقدمه. 126

6-2 الف) مهمترین نمودارهای کاربردی.. 126

6-2-1 نمودار جعبه­ای.. 127

6-2-2 نمودار پراکنش... 128

6-2-3 نمودار هیستوگرام. 130

6-2-4 نمودار فراوانی تجمعی.. 131

6-2-5 نمودار میله­ای.. 133

6-2-6 نمودار چندبر فراوانی.. 134

6-2-7 نمودارهای احتمال نرمال  و لوگ نرمال. 134

6-2-8 نمودار دایره­ای.. 136

6-2-9 نمودار ساقه و برگ.. 137

6-3 ب) نمودارهای کاربردی در مکان.. 137

6-3-1 نمودار - پراکنش... 137

6-3-2 نمودار هماهنگی خطوط موازی.. 140

فصل هفتم

7-1 مقدمه. 143

7-2 الف) همبستگی و انواع آن در مباحث غیر مکانی. 144

7-2-1 همبستگی پیرسون. 144

7-2-2 همبستگی اسپیرمن. 146

7-2-3 ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال. 148

7-3 الف) مفهوم رگرسیون در مباحث غیر مکانی. 150

7-3-1 مفهوم خطای رگرسیون. 152

7-3-2 رسم خط رگرسیون. 154

7-3-3 فرضیات رگرسیون. 156

7-3-4 بررسی فرضیات رگرسیون. 157

7-3-5 بررسی نیکویی مدل رگرسیون. 161

7-3-6 مفهوم همخطی در رگرسیون. 162

7-3-7 رگرسیون حداقل مربعات معمولی (   163

7-4 ب) خودهمبستگی فضایی در مباحث مکانی.. 164

7-5 ب) رگرسیون موزون جغرافیایی در مباحث مکانی.. 164

7-5-1 تعیین محدوده در رگرسیون موزون جغرافیایی.. 167

7-5-1-1 تخمین تراکم کرنل. 168

7-5-1-2 نحوه تعیین باند بهینه در روش تراکم کرنل. 171

7-5-1-3 روش تابع تراکم کرنل در رگرسیون موزون جغرافیایی.. 172

بخش دو

فصل هشتم

8-1 مقدمه. 180

8-2 تعریف و تعیین فضای جستجو. 181

8-3 کفایت تعداد نمونه­های واقع در همسایگی محل تخمین.. 182

8-4 ازدیاد نمونه­های واقع در همسایگی محل تخمین.. 183

8-5 زائد بودن برخی نمونه­های واقع در فضای جستجو. 185

8-6 فضای جستجو چهارگوش... 185

8-7 مرتبط بودن نمونه­های واقع در فضای جستجو و مدل ایستایی.. 188

فصل نهم

9-1 مقدمه. 191

9-2 مفهوم الگوی فضایی. 192

9-3 آماره میانگین نزدیکترین فواصل همسایگی. 194

9-4 آماره چارک فضايي. 199

9-4-1 روش غيرشرطي.. 199

9-4-2 روش شرطي.. 201

9-5 آماره   موران. 203

9-6 آماره   جییری.. 205

9-7 آماره عمومي گتيس و اُرد 208

9-8 آماره   اُدن. 210

9-9 آماره تانگو 213

9-10 آماره کاي اسکوئر فضايي. 215

9-11 تحلیل خوشه­ای فضایی چندفاصله­ای.. 215

فصل دهم

10-1 مقدمه. 220

10-2 آماره موران محلي. 220

10-3 آماره . 226

10-4 آماره  تانگو 228

10-5 آماره  گتيس... 230

10-6 آماره استون. 232

10-7 آماره چارک محلی و مقدمه­ای بر آزمون چندگانه (چند آزمون) از طریق ام-تست.. 233

منابع و مآخذ. 237

 

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جغرافیای محاسباتی (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *