درک جغرافیای فرهنگی مکان‌ها و آثار (ویرایش دوم) (کتاب الکترونیک)

کتاب های مرتبط

فهرست مطالب

پیشگفتار ویرایش دوم ......................................................................................... 11

معرفی کتاب مقدمه‌‌ای بر جغرافیای فرهنگی ............................................................ 12

بخش 1:  آشنایی با جغرافیای فرهنگی

فصل1: مقدمه .................................................................................................... 13

کلید ................................................................................................................ 13

«هیچ چیز در خلاء به‌‌وجود نمی‌‌آید» ................................................................... 14

نشانه‌‌های X ... ............................................................................................... 17

نشانه‌‌سازی، مکان‌‌سازی .................................................................................... 18

نشانهای غیر انسانی ......................................................................................... 29

خلاصه: ترکیب بندی ادامه دار نشانها ................................................................... 29

نزدیک شدن به جغرافیای فرهنگی مکان ................................................................ 32

بخش 2: جغرافیای فرهنگی، گذشته و اکنون: تاریخچه این رشته

فصل2:  تاریخچه جغرافیای فرهنگی ................................................................ 37

تاریخچه جغرافیای فرهنگی و «تله خدایی» ............................................................................ 38

شجره نامه جغرافیای فرهنگی ............................................................................................................................... 38

جغرافی دانان، اکتشافات و امپریالیسم .............................................................................................................. 40

از empiricism تا پوزیتیویسم و میراث داروین ......................... Error! Bookmark not defined.

از empiricism تجربه گرایی تا پوزیتیویسم و میراث داروین ................................................................ 42

فرهنگ‌‌های انسانی و جبرگرایی محیطی ................................................................................. 43

جغرافی و امپراطوری ................................................................................................................................................. 45

فرهنگ‌‌های انسانی و امکان گرایی محیطی .................................................................................................... 47

خلاصه: جغرافیا، محیط‌‌ها و فرهنگ ها ............................................................................................................ 48

شاخه امریکایی درخت خانوادگی جغرافیای فرهنگی ................................................................................. 48

جغرافیای چشم انداز فرهنگی .................................................................................................... 50

خلاصه: جغرافیای فرهنگی و چشم انداز فرهنگی .................................................................... 54

جغرافیای چشم انداز فرهنگی و سوالی مشکل ساز در مورد فرهنگ ................................................. 55

آنچه که «فرهنگ»  نامیده می‌‌شود، چیست؟ ............................................................................................... 56

نتیجه گیری .................................................................................................................................................................. 57

فصل3:  گسترش پیشرفت‌‌های قرن بیست و یکم در شجره نامه جغرافیای فرهنگی ............................................................................................................... 58

مقدمه ......................................................................................................................................... 58

پیشینه تاریخی جغرافیای فرهنگی بازنمایانه ................................................................................................. 58

جغرافیای فرهنگی بازنمودی: از انسان‌‌شناسی به سوی مکتب التقاطی ............................................ 59

آنچه «فرهنگ » نامیده می‌‌شود چیست؟ فرهنگ، عمل انسانی است ............................................... 59

آنچه «فرهنگ » نامیده می‌‌شود، چیست؟ فرهنگ سمبل و معنا است ............................................. 60

آنچه «فرهنگ » نامیده می‌‌شود، چیست؟ فرهنگ سیاست است، فرهنگ قدرت است ............. 61

آنچه «فرهنگ » نامیده می‌‌شود، چیست؟ فرهنگ «متن » است ........................................................ 62

جغرافیای فرهنگی بازنمودی و زبان مکان ....................................................................................................... 63

خلاصه: جغرافیای فرهنگی بازنمودی ................................................................................................................. 64

نقد جغرافیای فرهنگی بازنمودی: نظریات و چیزها ..................................................................................... 65

زبان جهان: اخم و سیخ شدن موهای بدن ....................................................................................................... 66

زبان جهان و «عدم-بازنمایی» ............................................................................................................................... 67

پیامدهای عدم بازنمایی: روش‌‌ها و رویکرد نشانه­ای تحقیقاتی ............................................................... 69

خلاصه: جغرافیای فرهنگی غیر-بازنمودی ............................................................................... 70

مشکل عدم – بازنمایی ............................................................................................................................................. 71

دفاع از .... باز- نمایی: اهمیت سوال «خب که چه؟» ................................................................................. 72

یک رویکرد «هر دو و در کنار هم » : مکان به عنوان ترکیب بندی ادامه داری از نشانها ......... 73

نتیجه گیری .................................................................................................................................................................. 75

بخش 3 : مکان و قدرت

فصل4: شناخت مکان (تان) .............................................................................. 77

مقدمه ......................................................................................................................................... 77

تفاوتی که مکان‌‌ها ایجاد می‌‌کنند ... ................................................................................................................... 78

موقعیت، موقعیت، موقعیت ........................................................................................................ 80

هیچ محلی مانند خانه نیست ................................................................................................................................ 81

حس مکان: «باید حس کنیم که مکان معنا دارد » .................................................................................... 81

مواد تشکیل دهنده مشترک مردم و مکان ...................................................................................................... 86

به دست آوردن حس تعلق: نظم فرهنگی و مرزبندی جغرافیایی ......................................................... 95

شما طرف چه کسی هستید؟ ............................................................................................................................. 101

عبور از نظم‌‌ها و مرزها: مکان‌‌ها و زنجیره نشانها ....................................................................................... 104

زنجیره‌‌های رد از گذشته ...................................................................................................................................... 108

جمع آوری نشان­ها .................................................................................................................................................. 109

خلاصه: مکان‌‌ها و زنجیره‌‌های – رد ................................................................................................................ 111

نتیجه گیری. جای گذاری نشان­ها ......................................................................................... 113

فصل5: گرفتن و ساختن مکان: ابزار قدرت ...................................................... 115

مقدمه ...................................................................................................................................... 115

گرفتن و ساختن: ابزار قدرت .............................................................................................................................. 116

قدرت سلطه ................................................................................................................................................................ 116

قدرت سلطه و بکارگیری ایدئولوژی ................................................................................................................ 117

قدرت سلطه و تعریف نشانها ............................................................................................................................... 122

قدرت سلطه و تسلط ............................................................................................................... 129

نافرمانی و سرپیچی: ............................................................................................................................................... 129

قدرت مقاومت ........................................................................................................................................................... 134

تقلا برای مکان: سلطه، مقاومت و زنجیره – نشانها ............................................................. 138

نتیجه گیری. قدرت در و از طریق مکان ................................................................................ 140

فصل6: حس‌‌های مکان: مقیاس‌‌ها و باورها ........................................................ 141

مقدمه ..................................................................................................................................... 141

حس مکان: حیات پشتی (محلی) من ..................................................................................... 141

یک مورد شخصی: حیاط پشتی دوران جوانی من .................................................................. 142

حس ملی مکان: وطن پرستی ................................................................................................ 144

خلاصه ..................................................................................................................................... 151

محلی در برابر ملی: نیمبیسم و «سود ملی » ......................................................................... 152

ارزش‌‌ها و پاسپورت‌‌ها ............................................................................................................. 154

اجبار به حس مکان؟ ............................................................................................................... 157

یونوس ما؟ ............................................................................................................................... 160

نتیجه گیری ............................................................................................................................ 161

بخش 4 : پول، حرکت و چیزی ورای انسان

فصل7 : مکان و سرمایه‌‌داری: جهانی، شرکت‌‌های بزرگ، و ضد سرمایه‌‌داری .. 163

مقدمه ...................................................................................................................................... 163

آیا قوانین سرمایه‌‌داری مشکلی ندارند؟ ................................................................................... 164

سرمایه‌‌داری: پول درآوردن ...................................................................................................... 164

راز پول درآوردن: به حداقل رساندن و بیرونی‌‌سازی هزینه‌‌ها ................................................ 166

سرمایه‌‌داری: احمق این اقتصادی! ولی فرهنگ هم هست! .................................................. 169

سرمایه‌‌داری شرکت ................................................................................................................ 176

سرمایه‌‌داری: دیزنی لند زدگی و مک دونالد زدگی فرهنگ‌‌های محلی؟ ............................... 181

ضد سرمایه‌‌داری: «جهان دیگری نیزمیسر است» ................................................................. 182

جهان دیگری میسر است ........................................................................................................ 187

طبیعی زدایی از سرمایه‌‌داری ................................................................................................... 188

ضد سرمایه‌‌داری: این عبارت به چه معنا است؟ ..................................................................... 190

خلاصه ..................................................................................................................................... 191

عواقب ضد سرمایه‌‌داری .......................................................................................................... 195

نتیجه گیری ............................................................................................................................ 198

فصل8 : مکان و قابلیت جابجایی ...................................................................... 200

مقدمه: جغرافیای فرهنگی «در حرکت » (به نقل از کرسول، 2006) ................................... 200

معنا دادن به حرکت: بکارگیری قابلیت حرکت از طریق جغرافیای فرهنگی ......................... 200

جدی گرفتن قابلیت حرکت .................................................................................................... 202

درک قابلیت حرکت: حرکت در راستای خیابان «کانستلیشن » ............................................ 203

زندگی‌‌های قابل حمل ............................................................................................................. 206

(عدم) حرکت فرودگاهی ......................................................................................................... 211

مسیرهای کند و تند: مرزبندی و نظم‌‌دهی زندگی‌‌های متحرک ............................................ 212

دوچرخه‌‌های کوهستانی در کدام مکان‌‌ها نامناسب محسوب می‌‌شوند؟ ................................ 216

مرزبندی و نظم‌‌دهی مهاجرت: نوع اشتباه حرکت؟ ................................................................ 217

زندگی‌‌های متحرک: فلش گردی ........................................................................................... 222

همزیستی سازنده: از ریشه‌‌ها به مسیرها ................................................................................. 223

نتیجه گیری ............................................................................................................................ 225

فصل9: مکان وطبیعت .................................................................................... 226

مقدمه ...................................................................................................................................... 226

ذات طبیعت ............................................................................................................................. 231

ساختن طبیعت ......................................................................................................................... 238

به چالش کشیدن ذات طبیعت ................................................................................................ 240

رویکنشانها‌‌ی فرهنگی رقیب در رابطه با مکان طبیعت ......................................................... 240

پیش از و ورای طبیعت – فرهنگ ......................................................................................... 242

سوسیونیچر (جامعه-طبیعت) ................................................................................................... 245

« مکان برای معنا داشتن باید حس شود » (دیویدسن و میلیگان، 2004: 524) .................. 251

در مکان طبیعت باید چگونه رفتار کنیم؟ ................................................................................ 254

نتیجه گیری ............................................................................................................................ 257

بخش 5: فرهنگ و هویت

فصل10: مکان نژاد و قومیت ............................................................................ 259

مقدمه ...................................................................................................................................... 259

نژاد و قومیت چیست؟ ............................................................................................................. 260

نسل کشی ............................................................................................................................... 262

کنترل شدید ............................................................................................................................ 264

کنترل سخت گیرانه: مرزبندی و نظم دهی فرهنگ کولی‌‌ها در بریتانیای معاصر ................ 267

خلاصه: غریبه خطرناک است؟ ............................................................................................... 270

مشارکت .................................................................................................................................. 271

آیا ما در یک جهان پسا- نژادی زندگی می‌‌کنیم؟ ................................................................. 274

مخلوط ستیزیا مخلوط دوست؟ ............................................................................................... 279

نتیجه گیری ............................................................................................................................ 285

فصل11: مکان و جوانی .................................................................................... 286

مقدمه ...................................................................................................................................... 286

مرزبندی و نظم دهی نوجوانان: به اندازه سنت رفتار کن ....................................................... 287

جغرافیاهای فرهنگ نوجوانی .................................................................................................. 288

نوجوانان به عنوان موجوداتی در میانه: نوجوانان به عنوان موجوداتی در «آستانه» ............... 288

به خیابان ببریدش ................................................................................................................... 293

خلاصه ..................................................................................................................................... 299

مکان‌‌های نو-قبیله‌‌ایی ............................................................................................................ 299

وحشت اخلاقی ........................................................................................................................ 302

خلاصه ..................................................................................................................................... 305

آزادسازی شهر: دویدن آزاد ..................................................................................................... 305

نوشته‌‌های روی دیوارها: نشانهای گرافیتی ............................................................................ 309

تبدیل شدن به کالا توسط جریان بنده اصلی: گرافیتی، هنر و احیای مجدد ......................... 320

اجرای گرافیتی ........................................................................................................................ 323

خلاصه ..................................................................................................................................... 325

نتیجه گیری ............................................................................................................................ 326

فصل12: مکان و زبان ...................................................................................... 329

مقدمه ...................................................................................................................................... 329

زبان به عنوان فرهنگ ............................................................................................................ 330

زبان و هویت ........................................................................................................................... 335

زبان به عنوان چیزی چندصدایی ............................................................................................ 336

از نقطه نظر نیال گریفیت نویسنده ......................................................................................... 338

زبان قدرت است: «دیکته کردن کعنا به معنای اعمال ... قدرت است » .............................. 339

زبان به عنوان ساختن هویت: ملت‌‌ها و فرهنگ‌‌ها ................................................................. 342

حاشیه‌‌ایی اما متحرک: پاسخ دادن .......................................................................................... 344

زبان‌‌های دورگه ....................................................................................................................... 349

زبان دورگه: Wenglish – اون ژاکت کت کیه؟ ................................................................... 350

زبان: ایجاد فضاهای یبرای درک شدن .................................................................................. 351

نتیجه گیری ............................................................................................................................ 352

فصل13: مکان و بدن ..................................................................................... 353

مقدمه ...................................................................................................................................... 353

طبیعت بدن مرزبندی و نظم دهی شده: نشانهای جنسیت‌‌سازی شده .................................. 354

خلاصه ..................................................................................................................................... 357

مرزها و نظم‌‌های جنسیتی شده: مکان‌‌های جنسیتی شده ..................................................... 358

مرزها و نظم‌‌های جنسیتی: پدرسالاری .................................................................................. 359

تغییر مرزها و نظم‌‌ها: چگونه ایده آل‌‌های بدنی در حال تغییر هستند ................................... 363

عبور از مرزها و نظم‌‌های بدنی: فرایند فردگرایی ................................................................... 368

«عواقب تفاوت بدنی» : (باز) تولید مرزها و نظم‌‌ها .......... Error! Bookmark not defined.

بدن‌‌های آبستن و قومی: شهروندی در ایرلند ................... Error! Bookmark not defined.

نتیجه گیری ............................................................................................................................ 373

بخش 6 : پرداختن به جغرافیای فرهنگی

فصل14: پرداختن به جغرافیای فرهنگی به صورت عملی ............................... 375

مقدمه ...................................................................................................................................... 375

روش‌‌های تعیین مکان ............................................................................................................ 376

انتخاب روش‌‌ها ....................................................................................................................... 379

روش‌‌ها و زبان‌‌های کلمات: صحبت و خواندن نشانهای فرهنگی ......................................... 380

مکان و بستر در مصاحبه‌‌ها ..................................................................................................... 382

تجزیه و تحلیل متون فرهنگی ............................................................................................... 383

خلاصه ..................................................................................................................................... 386

روش شناسی‌‌ها و زبان جهان: قوم شناسی و رویکنشانهای متجسم ..................................... 388

به حرکت در آوردن روش‌‌ها .................................................................................................... 390

خاطرات میدانی ....................................................................................................................... 392

انتقال ارتباطی یک زمینه از طریق فیلم ................................................................................. 393

نتیجه گیری ............................................................................................................................ 394

بخش7: نتایج

فصل15: رویکرد جغرافیای فرهنگی نسبت به مکان ...................................... 397

به سمت یک نتیجه گیری ...................................................................................................... 397

یک رویکرد جغرافیای فرهنگی نسبت به مکان: هویت و نیرو .............................................. 401

سوال «نتیجه این بحث‌‌ها چیست؟» ...................................................................................... 411

منابع ........................................................................................................................................ 411

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “درک جغرافیای فرهنگی مکان‌ها و آثار (ویرایش دوم) (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *