روان‌شناسی شناختی مفاهیم و کاربردها

کتاب های مرتبط

روان‌شناسی شناختی مفاهیم و کاربردها

پیشگفتار.............................................................................................................................................. 7

فصل اول: روانشناسی شناختی: تاریخچه................................................................ 9

روانشناسی شناختی: تاریخچه............................................................................................................. 9

  1. سرآغاز...................................................................................................................................... 9

1-1. تحقیقات ارتباطات و رویکرد پردازش اطلاعات..................................................................... 10

1-2. رویکرد مدلسازی رایانه‌ای.................................................................................................. 11

۱-۳. رویکرد زبان‌شناسی زایشی................................................................................................. 12

1-4. رویکرد ذاتگرایی روانشناسی............................................................................................... 13

۲. رشد روانشناسی شناختی........................................................................................................ 13

2-1. شناخت الگو..................................................................................................................... 13

2-2. مدل‌های حافظه و یافته‌ها.................................................................................................. 14

2-3. روانشناسی زبان جدید....................................................................................................... 16

3.طلوع علم شناختی.................................................................................................................. 17

3-1. حافظه و زبان................................................................................................................... 17

3-2. موضوعات پیرامون تصویرهای ذهنی.................................................................................. 18

  1. مسیرهای جدیدتر: عصب شناسی شناختی و اتصال گرایی.................................................. 19

4-1. مدل اتصال گرایی............................................................................................................. 19

4-2. عصب شناسی شناختی...................................................................................................... 20

  1. نتیجه...................................................................................................................................... 22

منابع................................................................................................................................................. 23

فصل دوم: روش‌های روانشناسی و مطالعه‌ی کارکردهای شناختی........................ 26

روش‌های روانشناسی و مطالعه‌ی کارکردهای شناختی................................................................... 26

مقدمه................................................................................................................................................ 26

روانشناسی شناختی تجربی............................................................................................................... 28

روش‌های زمانسنجی........................................................................................................................ 28

مدل استرنبرگ................................................................................................................................. 29

روش‌های دستگاه محرکنما.............................................................................................................. 30

تکلیف گوش کردن دایکوتیک......................................................................................................... 30

تکلیف‌های گوش به زنگی............................................................................................................... 31

روش‌های حواس پرت کن .............................................................................................................. 32

الگوی استروپ.................................................................................................................................. 32

الگوی تکالیف دوگانه........................................................................................................................ 33

عصب روانشناسی شناختی................................................................................................................ 34

تحلیل کیفی رفتار............................................................................................................................. 34

مجموعه آزمون عصب روانشناسی.................................................................................................... 34

رویکرد ارزیابی منعطف..................................................................................................................... 35

مطالعه موردی و مطالعه گروهی....................................................................................................... 35

پیوستگی و گسستگی و گسستگی دوگانه........................................................................................ 37

نتیجه گیری...................................................................................................................................... 38

منابع................................................................................................................................................. 38

فصل سوم: مدل 4 پی خلاقیت.............................................................................. 40

مقدمه................................................................................................................................................ 40

روانشناسی خلاقیت: تحقیق و کاربرد............................................................................................... 41

چند پی خلاقیت داریم؟.................................................................................................................... 43

  1. رویکردهای مرتبط به محصول............................................................................................. 44
  2. رویکردهای مربوط به فرآیند................................................................................................. 48
  3. رویکردهای مربوط به شخصیت............................................................................................ 51
  4. رویکردهای مبتنی بر تاثیر..................................................................................................... 54

رویکردهای تلاقی............................................................................................................................ 58

نتیجه‌گیری....................................................................................................................................... 58

منابع................................................................................................................................................. 61

فصل چهارم: حافظه فعال...................................................................................... 68

تاریخچه........................................................................................................................................... 68

حافظه فعال...................................................................................................................................... 69

الگوهای حافظۀ فعال........................................................................................................................ 70

تفاوت حافظه فعال با حافظه کوتاه مدت........................................................................................... 77

نتیجه گیری...................................................................................................................................... 77

منابع................................................................................................................................................. 78

فصل پنجم: توانایی فضایی................................................................................... 86

توانایی فضایی.................................................................................................................................. 86

تعریف توانایی فضایی....................................................................................................................... 87

جایگاه توانایی فضایی در مغز........................................................................................................... 94

تحول توانایی فضایی........................................................................................................................ 95

تقویت و بهبود توانایی فضایی.......................................................................................................... 97

منابع................................................................................................................................................. 98

فصل ششم: حل مسئله....................................................................................... 100

تعاریف و مفاهیم اساسی................................................................................................................ 101

ریشه‌های پژوهشی حل مسئله....................................................................................................... 103

  1. الگوی حل مسئله اجتماعي(PST)....................................................................................... 106
  2. الگوی حل مسئله شناخت بین فردی (ICPS).................................................................... 108

عناصر حل مسئله........................................................................................................................... 110

ارزیابی حل مسئله.......................................................................................................................... 113

برنامه حل مسئله خانواده / مدرسه محور....................................................................................... 115

سبک‌های حل مسئله..................................................................................................................... 117

سبک‌های حل مسئله در مدل حل مسئله اجتماعی....................................................................... 120

حل مسئله و بهزيستي هيجاني...................................................................................................... 122

حل مسئله و ادراک از کيفيت روابط اجتماعي................................................................................ 124

مطالعات مداخله‌ای با روش حل مسئله.......................................................................................... 125

منابع............................................................................................................................................... 132

فصل هفتم: اکتساب زبان.................................................................................... 139

اکتساب زبان.................................................................................................................................. 139

مکانیسم‌های اکتساب زبان............................................................................................................ 140

آیا کودکان از طریق تقلید یاد می‌گیرند؟........................................................................................ 140

آیا کودکان از طریق اصلاح کردن و تقویت یاد می‌گیرند؟............................................................. 141

آیا کودک از راه قیاس یاد میگیرد؟................................................................................................. 143

آیا کودکان از راه ورودی ساختار یافته یاد می‌گیرند؟...................................................................... 144

مراحل اکتساب زبان....................................................................................................................... 148

درک و تولید صداهای گفتاری....................................................................................................... 149

غان و غون..................................................................................................................................... 151

اولین واژه‌ها.................................................................................................................................... 152

تقسیمبندی جریان گفتار................................................................................................................ 153

رشد دستور زبان............................................................................................................................. 156

اکتساب معنی واژه‌ها...................................................................................................................... 159

اکتساب ساخت‌شناسی واژه............................................................................................................ 161

کسب عملی................................................................................................................................... 168

رشد افعال کمکی؛ مطالعه موردی.................................................................................................. 169

تنظیم پارامترها............................................................................................................................... 171

اکتساب زبان اشاره......................................................................................................................... 172

بیش از یک زبان بلد بودن.............................................................................................................. 174

دوزبانگی کودکی............................................................................................................................ 175

نظریه‌های دوزبانگی...................................................................................................................... 176

دو تک زبانه در یک سر ................................................................................................................. 178

نقش ورودی................................................................................................................................... 178

تاثیرات شناختی دو زبانگی............................................................................................................. 179

اکتساب زبان دوم........................................................................................................................... 180

تاثیر زبان مادری در اکتساب زبان دوم........................................................................................... 183

مولفه‌های خلاقانه اکتساب زبان دوم............................................................................................. 183

آیا برای اکتساب زبان دوم زمان طلایی وجود دارد؟...................................................................... 184

خلاصه........................................................................................................................................... 186

منابع............................................................................................................................................... 189

فصل هشتم: کارکردهای اجرایی......................................................................... 190

کارکردهای اجرایی چیست؟........................................................................................................... 190

رشد کارکردهای اجرایی................................................................................................................. 193

مروری اجمالی بر مدل‌ها و مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی............................................................ 198

بازداری........................................................................................................................................... 206

توجه............................................................................................................................................... 207

مدل بالینی توجه............................................................................................................................ 208

انعطاف‌پذیری شناختی................................................................................................................... 208

منابع    210

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روان‌شناسی شناختی مفاهیم و کاربردها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *