سنجش و ارزیابی اهمال‌کاری زناشویی

تخفیف!

کتاب های مرتبط

فصل اول: کلیات تحقیق........................................................................................... 6

1-1- مقدمه....................................................................................................................................... 6

1-2- بیان مساله:............................................................................................................................ 10

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:.................................................................................................... 12

1-4- سوال کلی پژوهش:............................................................................................................... 13

1-5- سوالات پژوهش:................................................................................................................... 13

1-6-تعریف نظری وعملیاتی ا همال کاری زناشویی:..................................................................... 13

1-6-1 تعریف نظری................................................................................................................. 13

1-6-2-  تعریف عملیاتی.......................................................................................................... 14

فصل دوم: مبانی نظری/ پیشینه پژوهش............................................................... 15

2-1- مفهوم اهمال کاری:............................................................................................................... 15

2-2- علل اهمال کاری:.................................................................................................................. 16

2-2-1 احساس خود کم بینی:.................................................................................................. 17

2-2-2- پایین بودن سطح تحمل (سرخوردگی)...................................................................... 17

2-2-3- علل گوناگون اهمالکاری............................................................................................ 18

2-3- نتیجه اهمال کاری:............................................................................................................... 19

2-4- سه وجه مختلف از اهمال کاری:............................................................................................ 19

2-4-1- خودشکوفایی.............................................................................................................. 19

2-4-2- حفظ موقعیت شخصی................................................................................................ 20

2-4-3- احساس عدم مسئولیت درباره دیگران....................................................................... 20

2-5- نظریه‌های اهمال کاری:........................................................................................................ 20

2-5-1- نظریه خود- ناتوان سازی:......................................................................................... 21

2-5-2- نظریه انتظار تنزل یافته:............................................................................................. 22

2-5-3- نظریه اضطراب، ترس از شکست و کمال گرایی:..................................................... 23

2-5-4- نظریه تمرد: ............................................................................................................... 24

2-5-5- نظریه نافرمانی و سرکشی: ....................................................................................... 25

2-5-6- نظریه تخفیف انتظاری:.............................................................................................. 25

2-5-7- نظریه استعداد اهمال کاری:....................................................................................... 26

2-6- دیدگاههای مختلف در مورد اهمال کاری:............................................................................ 28

2-6-1- اهمال کاری به عنوان شکل رفتاری:........................................................................ 28

2-6-2- اهمال کاری به عنوان شکل شناختی و انگیزشی:.................................................... 29

2-6-3- اهمال کاری به عنوان یک عادت و خصیصه شخصیتی:.......................................... 30

2-7- چهار سبک اهمال کاری از دیدگاه والکر:.............................................................................. 33

2-7-1- اهمال کاران کمال گرا:.............................................................................................. 33

2-7-2- اهمال کاران تعویق گرا:............................................................................................. 33

2-7-3- اهمال کاران سیاست گرا:........................................................................................... 34

2-7-4- اهمال کاران تنبیه گرا:............................................................................................... 34

2-8- اهمال کاری و دلیل تراشی:................................................................................................... 36

2-9- اهمال کاری و نگرانی هیجانی:............................................................................................. 36

2-10- پر توقعی و دشمنی:............................................................................................................. 37

2-11- برخی از ویژگی‌های افراد اهمال کار:.................................................................................. 38

2-12- اهمال کاری زناشویی:......................................................................................................... 41

2-13- پیشینه ی پژوهش:.............................................................................................................. 42

2-14- خلاصه پژوهشهای انجام شده............................................................................................ 56

فصل سوم: روش پژوهش..................................................................................... 57

3-1- طرح پژوهش:........................................................................................................................ 57

3-2- جامعه و نمونه آماری:............................................................................................................. 57

3-3- سیمای جامعه شناختی گروه نمونه:....................................................................................... 58

3-4- ابزار پژوهش:......................................................................................................................... 59

3-4-1- مقیاس اهمال کاری زناشویی:................................................................................... 59

3-4-2- مقیاس رضایت زناشویی اینریچ:................................................................................ 59

3-4-3- مقیاس عوامل درگیری زناشویی:............................................................................... 61

3-5- روش تجزیه و تحلیل:............................................................................................................ 61

3-6- ملاحظات اخلاقی پژوهش:................................................................................................... 62

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش............................................................................ 63

4-1- یافته‌های پژوهش:................................................................................................................. 63

4-1-1- یافته‌های توصیفی:.................................................................................................... 63

4-1-2- شاخص‌های استنباطی............................................................................................... 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری............................................................................ 71

5-1- خلاصه پژوهش:.................................................................................................................... 71

5-2- تبيين يافته هاي مربوط به سوالات پژوهش:......................................................................... 72

5-3- نتايج حاصل از تحليل عوامل................................................................................................. 74

5-4- نتیجه ی پژوهش................................................................................................................... 75

5-5- محدوديت هاي پژوهش:....................................................................................................... 76

5-5-1- محدوديت هاي قابل دسترس پژوهشگر:.................................................................. 76

5-5-2- محدودیت‌های دور از دسترس پژوهشگر:................................................................. 76

5-6- پيشنهادات:............................................................................................................................ 76

5-6-1- پيشنهادات كاربردي:.................................................................................................. 76

5-6-2 پيشنهادات پژوهشي:..................................................................................................... 77

منابع...................................................................................................................... 78

منابع فارسی...................................................................................................................................... 78

منابع خارجی..................................................................................................................................... 80

پیوست (الف)......................................................................................................... 89

پیوست (ب)........................................................................................................... 91

پیوست (ج)........................................................................................................... 94

شاخص رضایت زناشویی.................................................................................................................. 94

 

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سنجش و ارزیابی اهمال‌کاری زناشویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *