همه چیز درباره مکان یابی (کتاب الکترونیک)

کتاب های مرتبط

فهرست مطالب

پیشگفتار.............................................................................................................................................. 7

فصل اول: مکان یابی................................................................................................ 9

(کلیات و مبانی نظری)........................................................................................................................ 9

1-1 مقدمه.......................................................................................................................................... 9

1-2 ضرورت انجام مطالعات مکان‌یابی............................................................................................ 10

1-3 اهداف مسایل مکان‌یابی.......................................................................................................... 11

1-4 انواع مسایل مکان‌یابی............................................................................................................. 12

1-5 اشتباهات متداول در مطالعات مکان‌یابی.................................................................................. 13

چگونگی انتخاب معیارها:............................................................................................................ 14

فصل دوم: مکان یابی مبتنی بر مدل های وکتوری و رستری.................................. 15

1-1 سيستم اطلاعات جغرافيايي...................................................................................................... 15

1-2 مفهوم مدل داده جغرافيايي در GIS......................................................................................... 16

1-2-1 مدل بُرداري................................................................................................................... 16

1-2-2 مدل رستري.................................................................................................................. 17

1-3 سيستم اطلاعات جغرافيايي  و ارتباط آن با فرايند مکانيابي..................................................... 18

1-4 مکانيابي مبتني بر مدل رستري و وکتوری............................................................................... 19

1-4-1 مفهوم مکانيابي رستري................................................................................................ 20

فصل دوم: مکان یابی............................................................................................ 23

2-1 مکان یابی................................................................................................................................ 23

تعریف مکان یابی:...................................................................................................................... 23

2-2 کاربردهای مکان یابی.............................................................................................................. 25

2-3 روش های مکان یابی.............................................................................................................. 26

2-4 تصمیم گیری............................................................................................................................ 26

فصل سوم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی............................................................... 27

3-1 فرایند تحلیل سلسله مراتبی..................................................................................................... 27

3-2 کاربردهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی................................................................................... 28

3-3  اصول فرایند سلسله مراتبی..................................................................................................... 29

3-4 فرایند تحلیل سلسله مراتبی..................................................................................................... 29

3-5 فرآيند انجام یک پروژه مكان يابي دفن پسماند در GIS با روش AHP................................. 40

3-5-1 بررسي ويژگي هاي محدوده مطالعاتي......................................................................... 40

3-5-2 تهيه داده‌ها و معیارهای موثر........................................................................................ 40

3-5-3 استاندارد سازی نقشه‌ها................................................................................................. 41

3-5-4 وزن دهي به نقشه‌ها..................................................................................................... 52

3-5-5 وزن دهی در محیط نرم‌افزار Expert Choice...................................................... 55

3-5-6 تلفيق نقشه‌ها................................................................................................................ 63

3-5-7 تهيه نقشه‌هاي نهايي.................................................................................................... 68

فصل چهارم: فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی................................................... 72

4-1 فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی............................................................................................ 72

فصل پنجم: فرایند تحلیل شبکه............................................................................ 75

5-1 فرایند تحلیل شبکه................................................................................................................... 75

5-2 مزایای فرایند تحلیل شبکه...................................................................................................... 76

5-3 تفاوت و تشابه بین ساختار سلسله مراتبی و ساختار شبکه:....................................................... 76

4-3  گام های ساختار فرایند تحلیل شبکه....................................................................................... 78

5-3   فرایند  انجام یک پروژه مكان يابي کارخانه صنعتی با روش ANP...................................... 81

فصل ششم: فرایند تحلیل شبکه فازی................................................................ 118

6-1 فرایند تحلیل شبکه فازی....................................................................................................... 118

6-2 ویژگی های روش تحلیل شبکه فازی................................................................................... 119

6-3 مراحل فرایند تحلیل شبکه فازی........................................................................................... 119

فصل هفتم: مدل فازی......................................................................................... 121

10-1 مدل فازی............................................................................................................................ 121

پروژه عملی.................................................................................................................................... 131

فرآيند انجام پروژه مکان یابی شهرک مسکونی در GIS با عملگر فازی............................... 131

روش های عضویت دهی فازی مکان یابی با عملگر فازی............................................................ 142

روش گوسی Gaussian...................................................................................................... 142

روش کمینه Small............................................................................................................... 143

روش بیشینه Large.............................................................................................................. 143

روش نزدیک Near............................................................................................................... 144

روش خطی Linear............................................................................................................... 144

روش های MS Small و MS Large.............................................................................. 145

مرحله دوم: همپوشانی فازی در مکان یابی با عملگر فازی.................................................... 146

مراحل عملی فازی سازی معیارها.................................................................................................. 146

فازی سازی لایه گسل ها........................................................................................................ 146

فازی سازی لایه راه ها............................................................................................................ 154

فازی سازی لایه رودخانه......................................................................................................... 155

فازی سازی لایه شیب............................................................................................................. 157

گام ششم: ترکیب معیارها............................................................................................................... 160

گام هفتم: تهيه نقشه‌هاي نهايي.................................................................................................... 164

فصل هفتم: مدل تاپسیس................................................................................... 171

7-1 مدل تاپسیس......................................................................................................................... 171

7-2 مزایای مدل تاپسیس............................................................................................................. 172

7-3 مراحل تاپسیس...................................................................................................................... 173

7-4 مراحل انجام پروژه TOPSIS در محیط اکسل..................................................................... 174

فصل هشتم: مدل تاپسیس فازی........................................................................ 187

8-1 مدل تاپسیس فازی................................................................................................................ 187

8-2 مزایای مدل تاپسیس فازی.................................................................................................... 187

8-3 گام هاي پیاده سازي تاپسیس فازي...................................................................................... 188

فصل نهم: مدل ویکور......................................................................................... 191

9-1 مدل ویکور............................................................................................................................. 191

9-2 مراحل روش ویکور................................................................................................................ 192

9-3 تفاوت تکنیک ویکور با تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی................................................. 193

فصل دهم: مدل وزن دهی ساده.......................................................................... 195

10-1 مدل وزن دهی ساده............................................................................................................ 195

10-2 مراحل روش مدل وزن دهی ساده....................................................................................... 196

منابع................................................................................................................... 197

فهرست مطالب

پیشگفتار.............................................................................................................................................. 7

فصل اول: مکان یابی................................................................................................ 9

(کلیات و مبانی نظری)........................................................................................................................ 9

1-1 مقدمه.......................................................................................................................................... 9

1-2 ضرورت انجام مطالعات مکان‌یابی............................................................................................ 10

1-3 اهداف مسایل مکان‌یابی.......................................................................................................... 11

1-4 انواع مسایل مکان‌یابی............................................................................................................. 12

1-5 اشتباهات متداول در مطالعات مکان‌یابی.................................................................................. 13

چگونگی انتخاب معیارها:............................................................................................................ 14

فصل دوم: مکان یابی مبتنی بر مدل های وکتوری و رستری.................................. 15

1-1 سيستم اطلاعات جغرافيايي...................................................................................................... 15

1-2 مفهوم مدل داده جغرافيايي در GIS......................................................................................... 16

1-2-1 مدل بُرداري................................................................................................................... 16

1-2-2 مدل رستري.................................................................................................................. 17

1-3 سيستم اطلاعات جغرافيايي  و ارتباط آن با فرايند مکانيابي..................................................... 18

1-4 مکانيابي مبتني بر مدل رستري و وکتوری............................................................................... 19

1-4-1 مفهوم مکانيابي رستري................................................................................................ 20

فصل دوم: مکان یابی............................................................................................ 23

2-1 مکان یابی................................................................................................................................ 23

تعریف مکان یابی:...................................................................................................................... 23

2-2 کاربردهای مکان یابی.............................................................................................................. 25

2-3 روش های مکان یابی.............................................................................................................. 26

2-4 تصمیم گیری............................................................................................................................ 26

فصل سوم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی............................................................... 27

3-1 فرایند تحلیل سلسله مراتبی..................................................................................................... 27

3-2 کاربردهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی................................................................................... 28

3-3  اصول فرایند سلسله مراتبی..................................................................................................... 29

3-4 فرایند تحلیل سلسله مراتبی..................................................................................................... 29

3-5 فرآيند انجام یک پروژه مكان يابي دفن پسماند در GIS با روش AHP................................. 40

3-5-1 بررسي ويژگي هاي محدوده مطالعاتي......................................................................... 40

3-5-2 تهيه داده‌ها و معیارهای موثر........................................................................................ 40

3-5-3 استاندارد سازی نقشه‌ها................................................................................................. 41

3-5-4 وزن دهي به نقشه‌ها..................................................................................................... 52

3-5-5 وزن دهی در محیط نرم‌افزار Expert Choice...................................................... 55

3-5-6 تلفيق نقشه‌ها................................................................................................................ 63

3-5-7 تهيه نقشه‌هاي نهايي.................................................................................................... 68

فصل چهارم: فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی................................................... 72

4-1 فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی............................................................................................ 72

فصل پنجم: فرایند تحلیل شبکه............................................................................ 75

5-1 فرایند تحلیل شبکه................................................................................................................... 75

5-2 مزایای فرایند تحلیل شبکه...................................................................................................... 76

5-3 تفاوت و تشابه بین ساختار سلسله مراتبی و ساختار شبکه:....................................................... 76

4-3  گام های ساختار فرایند تحلیل شبکه....................................................................................... 78

5-3   فرایند  انجام یک پروژه مكان يابي کارخانه صنعتی با روش ANP...................................... 81

فصل ششم: فرایند تحلیل شبکه فازی................................................................ 118

6-1 فرایند تحلیل شبکه فازی....................................................................................................... 118

6-2 ویژگی های روش تحلیل شبکه فازی................................................................................... 119

6-3 مراحل فرایند تحلیل شبکه فازی........................................................................................... 119

فصل هفتم: مدل فازی......................................................................................... 121

10-1 مدل فازی............................................................................................................................ 121

پروژه عملی.................................................................................................................................... 131

فرآيند انجام پروژه مکان یابی شهرک مسکونی در GIS با عملگر فازی............................... 131

روش های عضویت دهی فازی مکان یابی با عملگر فازی............................................................ 142

روش گوسی Gaussian...................................................................................................... 142

روش کمینه Small............................................................................................................... 143

روش بیشینه Large.............................................................................................................. 143

روش نزدیک Near............................................................................................................... 144

روش خطی Linear............................................................................................................... 144

روش های MS Small و MS Large.............................................................................. 145

مرحله دوم: همپوشانی فازی در مکان یابی با عملگر فازی.................................................... 146

مراحل عملی فازی سازی معیارها.................................................................................................. 146

فازی سازی لایه گسل ها........................................................................................................ 146

فازی سازی لایه راه ها............................................................................................................ 154

فازی سازی لایه رودخانه......................................................................................................... 155

فازی سازی لایه شیب............................................................................................................. 157

گام ششم: ترکیب معیارها............................................................................................................... 160

گام هفتم: تهيه نقشه‌هاي نهايي.................................................................................................... 164

فصل هفتم: مدل تاپسیس................................................................................... 171

7-1 مدل تاپسیس......................................................................................................................... 171

7-2 مزایای مدل تاپسیس............................................................................................................. 172

7-3 مراحل تاپسیس...................................................................................................................... 173

7-4 مراحل انجام پروژه TOPSIS در محیط اکسل..................................................................... 174

فصل هشتم: مدل تاپسیس فازی........................................................................ 187

8-1 مدل تاپسیس فازی................................................................................................................ 187

8-2 مزایای مدل تاپسیس فازی.................................................................................................... 187

8-3 گام هاي پیاده سازي تاپسیس فازي...................................................................................... 188

فصل نهم: مدل ویکور......................................................................................... 191

9-1 مدل ویکور............................................................................................................................. 191

9-2 مراحل روش ویکور................................................................................................................ 192

9-3 تفاوت تکنیک ویکور با تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی................................................. 193

فصل دهم: مدل وزن دهی ساده.......................................................................... 195

10-1 مدل وزن دهی ساده............................................................................................................ 195

10-2 مراحل روش مدل وزن دهی ساده....................................................................................... 196

منابع................................................................................................................... 197

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “همه چیز درباره مکان یابی (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *