کتاب یادگیری درمان راه حل محور (کتاب الکترونیک)

کتاب های مرتبط

فهرست مطالب

 

مقدمه‌ای بر درمان راه‌حل محور..................................................... 9

تمرین آموزشی: بررسی موردی راه‌حل محور.................................................................................. 17

فرض اصلی درمانگر راه‌حل محور.................................................................................................... 20

فصل اول: سؤالات ذاتی و عینی است............................................. 23

تحلیل مورد: استفاده از سؤالات در مکالمه با مراجع......................................................................... 31

نکات کلیدی..................................................................................................................................... 40

منابع................................................................................................................................................. 41

فصل 2: شروع با نقاط قدرت و منابع.............................................. 45

اتحاد درماني..................................................................................................................................... 47

آغاز با صحبت بدون مشکل............................................................................................................. 48

تشکر از مراجعان............................................................................................................................... 50

تعریف کردن..................................................................................................................................... 50

تمرین آموزشی 1: تمرین گروهی تعریف......................................................................................... 51

تشریح موضوع: موضع بدون مشکل................................................................................................. 52

تشریح تصویری: شروع با بحث بدون مشکل (2:16)....................................................................... 56

تشریح مورد: ارزیابی VIP................................................................................................................ 59

تشریح تصویری: شناسایی VIP‏ها (1:08)....................................................................................... 64

تشخیص و تقویت ویژگی‏های مثبت (استثنائات)............................................................................ 64

تشریح مورد : تشخیص و تقویت تفاوت‏های مثبت.......................................................................... 69

تشریح تصویری: شناسایی و تقویت تفاوت‏های مثبت (2:16)......................................................... 74

نکات کلیدی..................................................................................................................................... 75

منابع................................................................................................................................................. 76

فصل 3: مجموعه‌ی بله.............................................................. 77

مهارت‏های کلی «مجموعه بله»...................................................................................................... 79

محتوای «مجموعه بله»................................................................................................................... 79

تشریح تصویری: ساختن محتوای مجموعه بله (1:38).................................................................... 81

مجموعه بله احساسی[عاطفی]......................................................................................................... 81

مکالمات زبانی «برای شما»............................................................................................................ 82

تشریح موردی «مجموعه بله»......................................................................................................... 84

تشریح تصویری: ساختن مجموعه بله عاطفی (1:04)...................................................................... 89

تمرین آموزشی: تمرین عبارات و اظهارات «برای شما»................................................................. 89

منابع................................................................................................................................................. 91

فصل 4: مهارت‏های زبان در درمان مبتنی بر راه‌حل محور..................... 93

توجه به زبان..................................................................................................................................... 95

تشریح مورد: استفاده از زبان مراجع در گفت‌وگو............................................................................. 97

موضع غیرواقعی............................................................................................................................. 101

تشریح مورد: موضع غیرواقعی....................................................................................................... 103

تشریح تصویری: توجه به زبان (1:10)......................................................................................... 107

تشریح تصویری: اظهارات پیوند دهنده[متصل کننده](1:37)....................................................... 107

تمرین آموزشی در توجه به زبان: سه درمانگر.............................................................................. 107

تمرین آموزشی در توجه به زبان: درمان سه جهتی...................................................................... 108

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 108

منابع............................................................................................................................................... 110

فصل 5: سؤالات مقیاس درجه بندی و سؤال معجزه............................. 111

تشریح تصویری: معرفی مقیاس (1:39)........................................................................................ 119

تمرین آموزشی: مقیاس درجه بندی.............................................................................................. 119

تشریح مورد: مقیاس درجه بندی................................................................................................... 120

تشریح تصویری: مقیاس درجه بندی گام بعدی (1:53)................................................................. 123

مقیاس درجه بندی بدون شرح مشکل.......................................................................................... 123

تشریح مورد: مقیاس درجه بندی بدون مشکل.............................................................................. 123

سؤال معجزه................................................................................................................................... 126

پرسش چوب جادویی..................................................................................................................... 127

تشریح تصویری: سؤال معجزه (4:28)........................................................................................... 129

تشریح مورد: پری یا سؤال چوب جادویی..................................................................................... 129

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 133

منابع............................................................................................................................................... 134

فصل 6: اهداف مذاکره در راه‌حل محور....................................... 135

اصول کلی...................................................................................................................................... 137

ویژگی‏های اهدافی که خوب شکل گرفته است............................................................................. 140

تشریح تصویری: مذاکره هدف و بررسی بالاترین امیدها (3:01)................................................ 141

راهکارهای مقابله با پاسخ «نمی‌دانم».......................................................................................... 141

آنها چه کارهایی را امتحان کرده‌اند؟............................................................................................. 144

تشریح مورد: «آنچه شما انجام داده‌اید / امتحان کرده‌اید.» (1:57)............................................... 144

هنگامی‏که مراجعان مشکلات خود را بعنوان خطای دیگران می‌بینند......................................... 145

تشریح مورد: مذاکره در مورد اهداف با مراجع نیازمند به انگیزه بیرونی (2:36).............................. 147

استفاده از سؤال معجزه.................................................................................................................. 147

تشریح موردی: اهداف مقیاس درجه بندی(2:59).......................................................................... 150

بازخورد پایان جلسه و تکالیف....................................................................................................... 150

تشریح تصویری: بازخورد پایان جلسه (1:37)................................................................................ 150

تمرین آموزشی: اهداف مذاکره...................................................................................................... 150

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 151

منابع............................................................................................................................................... 152

فصل 7: تشریح مورد: دیگه چی؟................................................ 153

سؤالاتی که موجب تقویت همبستگی می‏شوند............................................................................. 158

تشریح مورد: تقویت همبستگی در یک نوجوان خود آزار............................................................... 161

تمرین: یادگیری سؤالات عملی.................................................................................................... 165

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 167

منابع............................................................................................................................................... 168

فصل 8: ارزیابی راه‌حل محور.................................................... 169

مرور و بررسی سیستم‏های راه‌حل محور........................................................................................ 172

ارزیابی حالات روحی و خلق و خو در راه‌حل محور........................................................................ 174

تشریح تصویری: ارزیابی حالات روحی (4:15).............................................................................. 176

ارزیابی سلامت روابط خویشاوندان-نزدیکان راه‌حل محور.......................................................... 176

ارزیابی خشم از نگاه راه‌حل محور................................................................................................. 178

ارزیابی ایمنی راه‌حل محور............................................................................................................ 179

تشریح تصویری: ارزیابی ایمنی (4:13).......................................................................................... 182

مورد: ارزیابی ایمنی راه‌حل محورانه.............................................................................................. 182

تشریح تصویری: برنامه ریزی بحران (2:51)................................................................................. 187

ارزیابی ADHD راه‌حل محور...................................................................................................... 187

تشریح مورد: مرور سیستم راه‌حل محور در ارزیابی بیش‌فعالی یا ADHD.................................... 188

ارزیابی اضطراب از نگاه راه‌حل محور........................................................................................... 191

ارزیابی تروما راه‌حل محور............................................................................................................. 193

ارزیابی سوء مصرف مواد راه‌حل محور.......................................................................................... 195

ارزیابی راه‌حل محوربر اختلالات اشتها وخوردن.......................................................................... 196

ارزیابی توسعه راه‌حل محور........................................................................................................... 196

ارزیابی تاریخچه خانوادگی راه‌حل محور....................................................................................... 196

تشریح مورد : تاریخچه خانوادگی راه‌حل محور.............................................................................. 199

مقیاس درجه بندی راه‌حل محور................................................................................................... 200

تمرین آموزشی: مسائل دیجیتالی راه‌حل محور............................................................................ 201

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 201

منابع............................................................................................................................................... 204

فصل 9: درمان روانپزشکی راه‌حل محور....................................... 208

توجه به امید[آرزو/انگیزه‏های] مراجع و نگرانی درباره داروها......................................................... 210

تشریح تصویری/ویدیوئی: توجه به نگرانی‏ها در مورد داروها (2:12)............................................. 210

تشریح مورد: درمان روان پزشکی راه‌حل محوری.......................................................................... 212

تشریح مورد: درمان روان درمانی با رویکرد راه‌حل محوردر یک وضعیت متضاد........................... 217

تمرین یادگیری: درمان روان درمانی............................................................................................ 223

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 223

منابع............................................................................................................................................... 225

فصل 10: درمان راه‌حل محوربا اعتياد........................................... 227

شروع با قدرت(ها).......................................................................................................................... 229

تشریح مورد:  شروع با قدرت[توانایی‏ها] در اعتیاد.......................................................................... 231

مذاکره هدف و تقویت همبستگی در اعتياد.................................................................................... 235

تشریح مورد: مذاکره هدف با مراجع دارای انگیزه خارجی.............................................................. 237

همدردی و اعتیاد............................................................................................................................ 240

تشریح تصویری: شروع با قدرت والدین در درمان اعتیاد (4:23)................................................... 241

عادی سازی و آموزش در اعتیاد.................................................................................................... 241

درمان راه‌حل محوربرای کسانی که در بازیابی[بهبودی] هستند.................................................... 245

درمان راه‌حل محورو عود[برگشت]................................................................................................ 246

تشریح تصویری: عود به عنوان نشانه‌ای از موفقیت (2:33)........................................................... 250

تمرین آموزشی: درمان راه‌حل محوربا اعتیاد................................................................................. 250

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 251

منابع............................................................................................................................................... 252

فصل 11: نظارت بر راه‌حل محور................................................. 255

فرضیه‏های راه‌حل محوردر نظارت................................................................................................. 257

سه مرحله نظارت راه‌حل محور...................................................................................................... 260

مرحله 1A: شناسایی قدرت و منابع سرپرست.............................................................................. 260

تشریح تصویری: نظارت: شروع با موفقیت (3:17)........................................................................ 264

تشریح مورد: شروع با موفقیت........................................................................................................ 264

مرحله 1B: مذاکره هدف با ناظر................................................................................................... 267

تشریح مورد: مذاکره هدف با ناظر.................................................................................................. 268

مرحله 2: نظارت مبتنی بر مراجع.................................................................................................. 270

تشریح تصویری: نظارت متمرکز بر مراجع[مراجع متمرکز] (4:32)............................................... 272

فاز 3: بازخورد، آموزش و تکالیف.................................................................................................. 273

تشریح مورد: پیگیری نظارت.......................................................................................................... 275

تمرین یادگیری: به اشتراک گذاری داستان‏های موفقیت آمیز..................................................... 280

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 281

منابع............................................................................................................................................... 282

فصل 12: مشاوره راه‌حل محور.................................................. 285

سؤالات مشاوره راه‌حل محور......................................................................................................... 287

تشریح مورد: جلسه تیم................................................................................................................. 287

آموزش کارکنان راه‌حل محور........................................................................................................ 293

تشریح مورد: آموزش کارکنان - شروع نقاط قوت کارکنان........................................................... 293

تمرین آموزشی: تعریف کردن از کارکنان و تمرین مقیاس سنجی.............................................. 300

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 301

فصل 13: نتیجه گیری............................................................. 303

ضمیمه............................................................................... 309

مقیاس درجه بندی......................................................................................................................... 309

ارزیابی حالات................................................................................................................................ 309

مشخصات[نمایه] توجه کودک...................................................................................................... 312

فهرست مطالب

 

مقدمه‌ای بر درمان راه‌حل محور..................................................... 9

تمرین آموزشی: بررسی موردی راه‌حل محور.................................................................................. 17

فرض اصلی درمانگر راه‌حل محور.................................................................................................... 20

فصل اول: سؤالات ذاتی و عینی است............................................. 23

تحلیل مورد: استفاده از سؤالات در مکالمه با مراجع......................................................................... 31

نکات کلیدی..................................................................................................................................... 40

منابع................................................................................................................................................. 41

فصل 2: شروع با نقاط قدرت و منابع.............................................. 45

اتحاد درماني..................................................................................................................................... 47

آغاز با صحبت بدون مشکل............................................................................................................. 48

تشکر از مراجعان............................................................................................................................... 50

تعریف کردن..................................................................................................................................... 50

تمرین آموزشی 1: تمرین گروهی تعریف......................................................................................... 51

تشریح موضوع: موضع بدون مشکل................................................................................................. 52

تشریح تصویری: شروع با بحث بدون مشکل (2:16)....................................................................... 56

تشریح مورد: ارزیابی VIP................................................................................................................ 59

تشریح تصویری: شناسایی VIP‏ها (1:08)....................................................................................... 64

تشخیص و تقویت ویژگی‏های مثبت (استثنائات)............................................................................ 64

تشریح مورد : تشخیص و تقویت تفاوت‏های مثبت.......................................................................... 69

تشریح تصویری: شناسایی و تقویت تفاوت‏های مثبت (2:16)......................................................... 74

نکات کلیدی..................................................................................................................................... 75

منابع................................................................................................................................................. 76

فصل 3: مجموعه‌ی بله.............................................................. 77

مهارت‏های کلی «مجموعه بله»...................................................................................................... 79

محتوای «مجموعه بله»................................................................................................................... 79

تشریح تصویری: ساختن محتوای مجموعه بله (1:38).................................................................... 81

مجموعه بله احساسی[عاطفی]......................................................................................................... 81

مکالمات زبانی «برای شما»............................................................................................................ 82

تشریح موردی «مجموعه بله»......................................................................................................... 84

تشریح تصویری: ساختن مجموعه بله عاطفی (1:04)...................................................................... 89

تمرین آموزشی: تمرین عبارات و اظهارات «برای شما»................................................................. 89

منابع................................................................................................................................................. 91

فصل 4: مهارت‏های زبان در درمان مبتنی بر راه‌حل محور..................... 93

توجه به زبان..................................................................................................................................... 95

تشریح مورد: استفاده از زبان مراجع در گفت‌وگو............................................................................. 97

موضع غیرواقعی............................................................................................................................. 101

تشریح مورد: موضع غیرواقعی....................................................................................................... 103

تشریح تصویری: توجه به زبان (1:10)......................................................................................... 107

تشریح تصویری: اظهارات پیوند دهنده[متصل کننده](1:37)....................................................... 107

تمرین آموزشی در توجه به زبان: سه درمانگر.............................................................................. 107

تمرین آموزشی در توجه به زبان: درمان سه جهتی...................................................................... 108

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 108

منابع............................................................................................................................................... 110

فصل 5: سؤالات مقیاس درجه بندی و سؤال معجزه............................. 111

تشریح تصویری: معرفی مقیاس (1:39)........................................................................................ 119

تمرین آموزشی: مقیاس درجه بندی.............................................................................................. 119

تشریح مورد: مقیاس درجه بندی................................................................................................... 120

تشریح تصویری: مقیاس درجه بندی گام بعدی (1:53)................................................................. 123

مقیاس درجه بندی بدون شرح مشکل.......................................................................................... 123

تشریح مورد: مقیاس درجه بندی بدون مشکل.............................................................................. 123

سؤال معجزه................................................................................................................................... 126

پرسش چوب جادویی..................................................................................................................... 127

تشریح تصویری: سؤال معجزه (4:28)........................................................................................... 129

تشریح مورد: پری یا سؤال چوب جادویی..................................................................................... 129

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 133

منابع............................................................................................................................................... 134

فصل 6: اهداف مذاکره در راه‌حل محور....................................... 135

اصول کلی...................................................................................................................................... 137

ویژگی‏های اهدافی که خوب شکل گرفته است............................................................................. 140

تشریح تصویری: مذاکره هدف و بررسی بالاترین امیدها (3:01)................................................ 141

راهکارهای مقابله با پاسخ «نمی‌دانم».......................................................................................... 141

آنها چه کارهایی را امتحان کرده‌اند؟............................................................................................. 144

تشریح مورد: «آنچه شما انجام داده‌اید / امتحان کرده‌اید.» (1:57)............................................... 144

هنگامی‏که مراجعان مشکلات خود را بعنوان خطای دیگران می‌بینند......................................... 145

تشریح مورد: مذاکره در مورد اهداف با مراجع نیازمند به انگیزه بیرونی (2:36).............................. 147

استفاده از سؤال معجزه.................................................................................................................. 147

تشریح موردی: اهداف مقیاس درجه بندی(2:59).......................................................................... 150

بازخورد پایان جلسه و تکالیف....................................................................................................... 150

تشریح تصویری: بازخورد پایان جلسه (1:37)................................................................................ 150

تمرین آموزشی: اهداف مذاکره...................................................................................................... 150

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 151

منابع............................................................................................................................................... 152

فصل 7: تشریح مورد: دیگه چی؟................................................ 153

سؤالاتی که موجب تقویت همبستگی می‏شوند............................................................................. 158

تشریح مورد: تقویت همبستگی در یک نوجوان خود آزار............................................................... 161

تمرین: یادگیری سؤالات عملی.................................................................................................... 165

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 167

منابع............................................................................................................................................... 168

فصل 8: ارزیابی راه‌حل محور.................................................... 169

مرور و بررسی سیستم‏های راه‌حل محور........................................................................................ 172

ارزیابی حالات روحی و خلق و خو در راه‌حل محور........................................................................ 174

تشریح تصویری: ارزیابی حالات روحی (4:15).............................................................................. 176

ارزیابی سلامت روابط خویشاوندان-نزدیکان راه‌حل محور.......................................................... 176

ارزیابی خشم از نگاه راه‌حل محور................................................................................................. 178

ارزیابی ایمنی راه‌حل محور............................................................................................................ 179

تشریح تصویری: ارزیابی ایمنی (4:13).......................................................................................... 182

مورد: ارزیابی ایمنی راه‌حل محورانه.............................................................................................. 182

تشریح تصویری: برنامه ریزی بحران (2:51)................................................................................. 187

ارزیابی ADHD راه‌حل محور...................................................................................................... 187

تشریح مورد: مرور سیستم راه‌حل محور در ارزیابی بیش‌فعالی یا ADHD.................................... 188

ارزیابی اضطراب از نگاه راه‌حل محور........................................................................................... 191

ارزیابی تروما راه‌حل محور............................................................................................................. 193

ارزیابی سوء مصرف مواد راه‌حل محور.......................................................................................... 195

ارزیابی راه‌حل محوربر اختلالات اشتها وخوردن.......................................................................... 196

ارزیابی توسعه راه‌حل محور........................................................................................................... 196

ارزیابی تاریخچه خانوادگی راه‌حل محور....................................................................................... 196

تشریح مورد : تاریخچه خانوادگی راه‌حل محور.............................................................................. 199

مقیاس درجه بندی راه‌حل محور................................................................................................... 200

تمرین آموزشی: مسائل دیجیتالی راه‌حل محور............................................................................ 201

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 201

منابع............................................................................................................................................... 204

فصل 9: درمان روانپزشکی راه‌حل محور....................................... 208

توجه به امید[آرزو/انگیزه‏های] مراجع و نگرانی درباره داروها......................................................... 210

تشریح تصویری/ویدیوئی: توجه به نگرانی‏ها در مورد داروها (2:12)............................................. 210

تشریح مورد: درمان روان پزشکی راه‌حل محوری.......................................................................... 212

تشریح مورد: درمان روان درمانی با رویکرد راه‌حل محوردر یک وضعیت متضاد........................... 217

تمرین یادگیری: درمان روان درمانی............................................................................................ 223

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 223

منابع............................................................................................................................................... 225

فصل 10: درمان راه‌حل محوربا اعتياد........................................... 227

شروع با قدرت(ها).......................................................................................................................... 229

تشریح مورد:  شروع با قدرت[توانایی‏ها] در اعتیاد.......................................................................... 231

مذاکره هدف و تقویت همبستگی در اعتياد.................................................................................... 235

تشریح مورد: مذاکره هدف با مراجع دارای انگیزه خارجی.............................................................. 237

همدردی و اعتیاد............................................................................................................................ 240

تشریح تصویری: شروع با قدرت والدین در درمان اعتیاد (4:23)................................................... 241

عادی سازی و آموزش در اعتیاد.................................................................................................... 241

درمان راه‌حل محوربرای کسانی که در بازیابی[بهبودی] هستند.................................................... 245

درمان راه‌حل محورو عود[برگشت]................................................................................................ 246

تشریح تصویری: عود به عنوان نشانه‌ای از موفقیت (2:33)........................................................... 250

تمرین آموزشی: درمان راه‌حل محوربا اعتیاد................................................................................. 250

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 251

منابع............................................................................................................................................... 252

فصل 11: نظارت بر راه‌حل محور................................................. 255

فرضیه‏های راه‌حل محوردر نظارت................................................................................................. 257

سه مرحله نظارت راه‌حل محور...................................................................................................... 260

مرحله 1A: شناسایی قدرت و منابع سرپرست.............................................................................. 260

تشریح تصویری: نظارت: شروع با موفقیت (3:17)........................................................................ 264

تشریح مورد: شروع با موفقیت........................................................................................................ 264

مرحله 1B: مذاکره هدف با ناظر................................................................................................... 267

تشریح مورد: مذاکره هدف با ناظر.................................................................................................. 268

مرحله 2: نظارت مبتنی بر مراجع.................................................................................................. 270

تشریح تصویری: نظارت متمرکز بر مراجع[مراجع متمرکز] (4:32)............................................... 272

فاز 3: بازخورد، آموزش و تکالیف.................................................................................................. 273

تشریح مورد: پیگیری نظارت.......................................................................................................... 275

تمرین یادگیری: به اشتراک گذاری داستان‏های موفقیت آمیز..................................................... 280

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 281

منابع............................................................................................................................................... 282

فصل 12: مشاوره راه‌حل محور.................................................. 285

سؤالات مشاوره راه‌حل محور......................................................................................................... 287

تشریح مورد: جلسه تیم................................................................................................................. 287

آموزش کارکنان راه‌حل محور........................................................................................................ 293

تشریح مورد: آموزش کارکنان - شروع نقاط قوت کارکنان........................................................... 293

تمرین آموزشی: تعریف کردن از کارکنان و تمرین مقیاس سنجی.............................................. 300

نکات کلیدی.................................................................................................................................. 301

فصل 13: نتیجه گیری............................................................. 303

ضمیمه............................................................................... 309

مقیاس درجه بندی......................................................................................................................... 309

ارزیابی حالات................................................................................................................................ 309

مشخصات[نمایه] توجه کودک...................................................................................................... 312

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب یادگیری درمان راه حل محور (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *